Όροι Χρήσης

Περιορισμός Ευθύνης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (κόμβου) www.gnomon-oe.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το παρόν είναι μια εν δυνάμει "σύμβαση χρήσης" του Δικτυακού μας τόπου.

Η ΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Κατά την προετοιμασία της δικτυακής αυτής τοποθεσίας, προσπαθήσαμε να παρέχουμε επίκαιρη, ορθή και ξεκάθαρη πληροφόρηση. Ωστόσο, από την στιγμή που ακούσια λάθη μπορεί να συμβούν και η συναφής νομοθεσία και κανονισμοί μπορεί να αλλάξουν, η πληροφόρηση δεν μπορεί πιθανώς να είναι ούτε επίκαιρη, ούτε ακριβής.

Επί πλέον, η πληροφόρηση που παρέχεται στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία έχει σαν σκοπό την γενική κατεύθυνση σε θέματα ενδιαφέροντος. Τίποτα στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία δεν αποτελεί επαγγελματική συμβουλή και ούτε οι πληροφορίες που περιέχονται αποτελούν ευρεία ή πλήρη παρουσίαση των θεμάτων που εμφανίζονται.

Καμιά ενέργεια από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνει ή να παραληφθεί με έρεισμα τις πληροφορίες στην δικτυακή αυτή τοποθεσία. Οι χρήστες θα πρέπει να ζητήσουν συγκεκριμένη επαγγελματική συμβουλή για συγκεκριμένα θέματα που
τους απασχολούν και η ΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ως συνέπεια ερείσματος ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται στην παρούσα ή σε συνδεδεμένη δικτυακή τοποθεσία.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνούμεθα,
ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Η ΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και
άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο,
είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της. Ως εκ τούτου δεν ευθυνόμαστε σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος,
άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης,
διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από τηνχρήση του Δικτυακού μας τόπου.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή
εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση,
αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η παρούσα δικτυακή τοποθεσία, όπως επίσης και κάθε πληροφορία, γραφική παράσταση ή εικόνα περιέχεται σε αυτήν, ανήκει στην ΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. σε απουσία αντίθετης ένδειξης. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα σε κάθε πληροφορία που περιέχεται στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία, σε σχέση ή σε αναφορά με αυτή είναι νόμιμο κεκτημένο δικαίωμα της ΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. και επιφυλάσσεται. Κανένα τμήμα των κειμένων, γραφικών παραστάσεων ή εικόνων στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή μεταδοθεί σε καμιά μορφή ή με κανένα μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό ή οποιοδήποτε άλλο, συμπεριλαμβανομένων της φωτοαντιγραφής, αποστολής με φαξ, αντιγραφής ή επαναδακτυλογράφησης ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης ή επανάκτησης, χωρίς την γραπτή άδεια της ΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.

Δεσμοί (links) προς άλλα sites

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει
μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του
Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία
περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν
δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές από την χρήση του παρόντος κόμβου όπως αναφέραμε στις προηγούμενες
παραγράφους είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.