Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η δέσμευση μας

Στην ΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.  πιστεύουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Η εταιρεία μας δεσμεύεται σε θέματα εμπιστοσύνης, μυστικότητας και προσωπικών δεδομένων. Η δέσμευση αυτή επεκτείνεται και στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία - κόμβο www.gnomon-oe.gr . Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Συλλογή, χρήση
και διάθεση δεδομένων

Εάν είστε απλός επισκέπτης της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, δεν σας ζητείται καμιά προσωπική πληροφορία και η εταιρεία μας δεν συλλέγει απολύτως καμία προσωπική πληροφορία για εσάς με άλλο τρόπο.

Εάν αποφασίσετε πως θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να έχετε πρόσβαση στις σελίδες των δωρεάν παραδειγμάτων μας, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε το όνομα σας, και/ή την επωνυμία της επιχείρησης σας και/ή τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση e-mail.

Η εταιρεία μας έχει γνωστοποιήσει στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την τήρηση αρχείου / επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αφορά Διοίκηση Προσωπικού και Πελατολόγιο - Προμηθευτές, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2472/97.

Η  ΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε., δεν πουλά, διανέμει ή διαθέτει τα προσωπικά σας δεδομένα που πιθανόν να καταχωρίσετε σε τρίτους (με εξαίρεση εάν απαιτηθεί με δικαστική κλήση, ένταλμα ή άλλη νομική διαδικασία).

Ασφάλεια και
ακεραιότητα των στοιχείων

Η ΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. διαθέτει και εφαρμόζει τις απαιτούμενες τεχνολογικές και λειτουργικές διαδικασίες ώστε να προστατέψει τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα λόγω απώλειας, λάθους εφαρμογής, μεταβολής ή καταστροφής. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας έχει πρόσβαση στα στοιχεία και δεδομένα που πιθανόν να καταχωρίσετε και η πρόσβαση αυτή περιορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες. Το προσωπικό που έχει πρόσβαση στα στοιχεία και δεδομένα που πιθανόν να καταχωρίσετε, έχει συμφωνήσει και δεσμευτεί να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα του.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένηςδιόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και, για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την ΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.,
Πατρόκλου2, 555 35, Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-488434,

σε προσοχή των κυρίων Στέργιου Αλατά & Αλκιβιάδη Γαλανού.

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται ναγνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη ή / και την χρήση του κόμβου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του
Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία
περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές από την χρήση του παρόντος κόμβου όπως αναφέραμε στις προηγούμενες
παραγράφους είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.